English Deutsch Polski
Homepage Homepage Homepage Homepage Homepage Homepage Homepage

logopříroda

příroda
Příroda

Podstatná část území je součástí Chráněné krajinné oblasti Železné hory. Zdejší krajině se podařilo zachovat pestrost a rozmanitost rostlinných a živočišných druhů díky včasnému poznání člověka, že přírodu je nutno především chránit.
Krajina si zachovala svůj původní ráz i přes výstavbu dvou rozsáhlých děl - Sečské a Křižanovické přehrady. Charakter krajiny vytváří významný potenciál pro rekreaci celoročního charakteru z ohledem na velké množství národních přírodních rezervací, historických a technických památek.

Chráněné krajinná oblast Železné hory byla vyhlášena roku 1991. Účelem vyhlášení je ochrana a postupná obnova hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejich typických znaků.
Rozloha CHKO je 284 km2. V oblasti je vyhlášeno 24 zvláště chráněných území a 14 památných stromů. Národní přírodní rezervace Lichnice-Kaňkovy hory patří k nejkrásnějším a nejcenějším oblastem Železných hor. Zvláště atraktivní jsou dvě rokle, Nedvikovská a Lovětinská, s převýšením kolem 200 m. Řeka Chrudimka vyhloubila v tvrdých horninách - žulách Nasavrckého plutonu - hluboké údolí Krkanku a Peklo dnes přírodní rezervace s výskytem květeny listnatých lesů a lesní faunou. Lze zde vidět nejen skalní výchozy a mohutné sutě, ale i vodopády a kamenité řečiště doprovázené rozličnými typy lesních porostů. Inversní údolí je domovem montánních druhů měkýšů a pavouků. Žijí zde skokani hnědí, čáp černý, ledňáček, skorec, lejsek malý, ale i výr velký.


Boušovka
Přírodní památku tvoří rybník, ležící na náhorní plošině Slavické obory, která byla založena koncem 18. století Janem A. Auerspergem. (Obora je proslavena chovem jelení zvěře a muflonů.) Rybník je napájen lesními vodotečemi a srážkovými vodami. Byl založen v místě bývalé olšiny. Vodní hladina je pokryta porosty uměle vysazenými růžovými formami leknínu a dalšími rostlinnými druhy.

Kaštanka - přírodní památka
Vyhlášena roku 1990. Zdejší sad jedlých kaštanů v Nasavrkách nechal vysázet již roku 1776 Jan Adam Auersperg, v němž se dodnes zachovaly stromy z původní výsadby 24 kaštanovníků. Nejmohutnější kaštan "Kněžák" má obvod kmene 480 cm. Je to nejvýše položený sad jedlých kaštanů ve střední Evropě.

Krkanka - přírodní rezervace
Vyhlášena roku 1990. Toto území se nachází severně od Nasavrk. Jedná se o hluboké údolí se svahy porostlými přirozenými bučinami a dubinami, které si řeka Chrudimka vyhloubila v tvrdých žulových horninách. Ve dne zde můžete potkat datla černého, ledňáčka říčního, veverku obecnou či kunu lesní. V noci jistě uslyšíte houkání výra velkého.

Polánka - přírodní památka
Vyhlášeno r. 1994. Je tvořeno malou suchou loučkou s přilehlým smíšeným lesíkem východně od obce Polánka a severozápadně od obce Krásné. V podrostu lze nalézt typické druhy hajní květeny. Rezervace je zároveň jedinou lokalitou prstnatce bezového (Dactylorhiza sambucina ) v Železných horách.

Polom - přírodní rezervace
Lesní komplex byl roku 1933 vyhlášen přírodní rezervací. Rozkládá se jihovýchodně od Horního Bradla. Jde o ukázku původního pralesního bukovojedlového porostu s výskytem vzácných druhů hub. Jedna z velikých jedlí pojmenovaná "Stará královna" uschla a byla pokácena roku 1903. Její stáří činilo více než 300 let a měřila 46 m.

Strádovské Peklo - přírodní rezervace
Vyhlášena roku 1994. Navazuje na přírodní rezervaci Krkanka. Je tvořena kaňonem řeky Chrudimky s přilehlými přítoky.

Vápenice - přírodní rezervace
Vyhlášena roku 2001. Nachází se nedaleko Bojanova. Chrání se zde přirozená lesní společenstva bučin a dubohabřin místy pralesovitého charakteru na svazích nad řekou Chrudimkou.

V Koutech - přírodní památka
Nedaleko Hodonína. 300 m od Nasavrk. Jedná se o mělký rybníček, kde rostou vlhkomilné druhy rostlin. Jeho okraj lemují olše a vrby. Vyskytuje se zde rostlina ďáblík bahenní.

Vršovská olšina - přírodní památka
Je olšina s vtroušeným smrkem a mnoha prameništi, kde se hojně vyskytuje bledule jarní.

Fulltext
Webová kamera Seč
klikni pro velký snímek

Webová kamera TVP Krásné
klikni pro velký snímek

Webová kamera České Lhotice
klikni pro velký snímek

aktuality z kraje
  • Den Podnikavých žen z Pardubického kraje ...
  • Běžíme na hrad Kunětická hora (9.9.2017)
  • MAS RKH: Vyhlášení Výzev MAS č. 1 - 5 z IROP
  • Pozvánka na Hravé odpoledne na farmě Apolenka ...
  • Září v Železnohorském regionu
  • Pozvánka na koncert Besh o droM (Automatické ...
  • Pozvánka na Jarmark NAPILE
  • Festival chutí, vůní a řemesel zaznamenal ...
  • Odprodej židlí a stolů
  • Dožínky zemědělců okresu Pardubice a okolí